۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
توزيع الكترونيكي پزشكان و صدور گواهي مربوطه

عنوان و كد خدمت (1)

الكترونيكي يا غير الكترونيكي بودن خدمت

اطلاع رساني الكترونيكي(2)

الكترونيكي كردن خدمات دولتي

الكترونيكي كردن خدمات دولتي

درخواست خدمت(3)

ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان(4)

تقسيم و توزيع نيروهاي پزشك در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور18041014100

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

صدور گواهي وضعيت خدمت(پايان طرح) در توزيع پزشكان16031014101

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

صدور معرفينامه در توزيع پزشكان16031014102

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

صدور گواهي معافيت11021014103

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

توزيع متعهدين خدمت دوره دستياري دندانپزشكي16021014104

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

تقسيم و توزيع نيروهاي پزشك در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور18041014100

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
870
Powered by DorsaPortal