خبر فوری:
خدمات شناسه دار حوزه سلامت
خدمات شناسه دار
 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی    16042573000   

2-غربالگری بیماری های ژنتیکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

3-ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

4-ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

5-ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

6-ارائه خدمات درمانی سرپایی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

7-ارائه خدمات درمانی بستری    شناسنامه خدمت      بیانیه سطح توافق

8-سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

9ارائه خدمات آزمایشگاهی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

10-ارائه خدمات تصویربرداری    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 
 
 
 
  ارائه خدمات استحقاق درمان    16062574000    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق
 
 

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    18042581000

 1تائید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

2تائید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی    18042582000

2صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

3صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

4ارائه ریز نمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

5-صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج    18042583000

2صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

3صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

4معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه

5-ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی    18042585000    شناسنامه خدمت

2-آموزش دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت     بیانیه سطح توافق

3مشاوره دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

4سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    18041027100

5تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دورههای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    18041027101

6بازنگری برنامه های آموزشی رشتهای تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    18041027102

7تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط    18041027103

8بررسی درخواستهای انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی    18051012104

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/26
تعداد بازدید:
297
Powered by DorsaPortal